Privacy beleid

Woonzorgcentrum Residentie Hof Ter Linden hecht belang aan uw privacy.

Woonzorgcentrum Residentie Hof Ter Linden vzw hecht belang aan uw privacy. Op deze site is uitsluitend info beschikbaar zonder dat u informatie of persoonsgegevens dient te verstrekken. 

U vindt er wel documenten voor kandidaatsstelling vacatures of vakantiejob, u kan deze afprinten en deze dan persoonlijk of via mail of fax aan ons bezorgen. Als kandidaat vakantiejob kan u via het daartoe voorziene document “sollicitatieformulier vakantiejob” door ondertekening ervan uw toestemming geven om uw gegevens toe te voegen aan ons klassement van kandidaat-jobstudenten. Enkel de verantwoordelijken personeelsadministratie en directie hebben inzage in dit klassement. Jaarlijks op 31 december worden de kandidaturen van het afgelopen jaar verwijderd. U kan uiteraard zelf ook steeds contact opnemen met de vraag om uw gegevens in ons bestand te verwijderen of te wijzigen.

Als kandidaat werknemer kan u via het daartoe voorziene document “ sollicitatieformulier” door ondertekening ervan uw toestemming geven om uw gegevens toe te voegen aan ons klassement van kandidaat-werknemers. Enkel de directie en de verantwoordelijke personeelsadministratie hebben inzage in de klassement.


De gegevens komen in ons wervingsreserve terecht, u zal jaarlijks gecontacteerd worden met de vraag tot verdere interesse om in het bestand behouden te worden. U kan uiteraard zelf ook steeds contact opnemen met de vraag om uw gegevens in ons bestand te verwijderen. Indien u gegevens wenst aan te passen dan kunt u dit steeds via onze DPO Kaat Raman doen.

Volgende gegevens worden bevraagd:

• Geslacht

• Naam

• Voornaam

• Geboortedatum

• Rijksregisternummer

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Bankrekeningnummer

• Diploma - studierichting

• Fax

• Beschikbare periodes betreffende jobstudenten.

De door ons verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder uw toestemming als het een kandidaatstelling betreft.

Begrippenkader

In het kader van ons Online Privacybeleid wordt verstaan onder:

- ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

- ‘Persoonsgegevens’: elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

- ‘Verwerking van persoonsgegevens’: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, uitlijnen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.

- ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel of de doelstellingen bepaalt waarvoor, en de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verwerkt. In dit geval is Residentie Hof Ter Linden, Koestraat 47, 9940 Evergem.

Rechten

De klant heeft te allen tijde het recht zijn gegevens op te vragen. Hij kan vragen deze aan te passen indien ze onjuist of onvolledig zijn, deze te laten verwijderen of vragen om deze over te dragen. 

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op bezwaar of uw recht op beperking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via kaat@hofterlinden.be.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Contactpersoon

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met onze DPO Kaat Raman via volgend e-mailadres: kaat@hofterlinden.be.